Xu, Jialing, Victor

全世界

百超公司在全球有许多份公司和合作伙伴。为未来的和现在的客户,提供快速直接的咨询 、销售和服务。

Xu, Jialing, Victor

Xu, Jialing, Victor
联络资料

+86 21 58680478

+86 21 58682787

victor.xu@bystronic-glass.com.cn

Block 2, 1355 Hengcang Road, Malu Town, Jiading, Shanghai China 上海市嘉定区马陆镇横仓公路1355弄2号

产品

销售经理(中空业务)