Nguyen, Nhat Tuan

全世界

百超公司在全球有许多份公司和合作伙伴。为未来的和现在的客户,提供快速直接的咨询 、销售和服务。

Nguyen, Nhat Tuan

Nguyen, Nhat Tuan
联络资料

+84-903-212236

tuan.nguyen@ntavn.net

NTA Vietnam Co. Ltd., F/21, Capital Tower Building, 109 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem Distr., Hanoi, Vietnam

产品

中空玻璃生产, 搬运设备, 汽车玻璃