Chung, Jun Yong

全世界

百超公司在全球有许多份公司和合作伙伴。为未来的和现在的客户,提供快速直接的咨询 、销售和服务。

Chung, Jun Yong

Chung, Jun Yong
联络资料

+82-2561-2460 & +82-10-8736-8670

+82-25611789

JYChung@bystronic.com.sg

Room 1307, Hyundai Venture Ville, 713, Suseo-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-539, Korea

产品

中空玻璃生产, 搬运设备, 汽车玻璃